Edukacja i zaopatrzenie
lekarzy ortodontów

REGULAMIN KURSÓW DLA LEKARZY STOMATOLOGÓW ORGANIZOWANYCH
PRZEZ FIRMĘ ORVI CHMIELEWSCY S.K.A.

I. Informacje organizacyjne.

1. Organizatorem szkoleń jest firma Orvi Chmielewscy Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, al. Najświętszej Maryi Panny 49 lok. 207, zwana dalej „Organizatorem”.

2.  Kursy mają formę szkoleń medycznych i przeznaczone są dla lekarzy dentystów oraz dla studentów ostatnich lat studiów stomatologicznych. Szkolenia są prowadzone
w formie teoretycznej (wykłady) lub w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, ćwiczenia, demonstracje). Zakres tematyczny i formę kształcenia poszczególnych szkoleń określa oferta publikowana przez Organizatora na stronie internetowej.

3. Terminy i miejsca (miejscowości) odbywania szkoleń określa oferta publikowana
przez Organizatora na stronie internetowej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

II. Warunki uczestnictwa.

1. Zapisów na kurs należy dokonywać korzystając z opublikowanego na stronie internetowej Organizatora formularza. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest informacja przesłana przez Organizatora Uczestnikowi po uregulowaniu przezeń opłaty za uczestnictwo.

2. Opłaty za szkolenia określa oferta szkoleń publikowana przez Organizatora na stronie internetowej. O kolejności zakwalifikowania uczestników na kurs decyduje kolejność wpłat. Na kursach obejmujących kilka sesji pierwszeństwo zapisu na sesję kolejną mają uczestnicy sesji poprzedzającej.

3. Wpłat na kurs należy dokonywać na rachunek bankowy, którego numer jest podany na stronie internetowej Organizatora.

4. Cena kursu, o ile oferta nie stanowi inaczej, nie obejmuje kosztów dojazdu, pobytu, wyżywienia Uczestnika w miejscu szkolenia.

5. Wpłat należy dokonywać w terminach określonych w ofercie kursowej, przy wpłatach po terminie Organizator rezerwuje sobie prawo doliczenia do należności 25% podstawowej ceny kursu.

6. Przy rezygnacji Uczestnika z kursu na mniej niż 7 dni przed jego terminem Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów organizacyjnych w wysokości 50% ceny kursu.

7. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia go od uiszczenia należności za kurs.

III. Przebieg szkoleń.

1. Temat kursu określa oferta opublikowana przez Organizatora. Szczegółowe ustalenie  zakresu przekazywanego materiału stanowi obowiązek Wykładowcy.

2. Wykładowca ma obowiązek przekazania Uczestnikom szkolenia wiadomości zgodnych z jego najlepszą wiedzą.

3. Weryfikacja poziomu zyskanej wiedzy odbywa się przy pomocy narzędzia diagnostycznego, które stanowi ankieta przeprowadzana wśród Uczestników szkolenia. Ankieta zawiera m.in. pytania o poziom dydaktyczny kursu, sposób przekazu wiedzy, ewaluację pracy wykładowcy. Poziom opanowania umiejętności Uczestników kursów, których program zawiera część praktyczną, oceniany jest na bieżąco przez prowadzącego.

4. Uczestnicy kursów otrzymują certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu zawierające: imię i nazwisko Uczestnika, imię i nazwisko Prowadzącego, temat szkolenia, termin i miejsce szkolenia.

5. Uczestnicy biorący udział w kursie są zobowiązani do zachowania niezakłócającego jego przebiegu oraz nieprzeszkadzania innym uczestnikom szkolenia oraz wykładowcy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania wizerunków Uczestników podczas kursu i upowszechniania ich na swojej stronie internetowej oraz na profilach serwisów społecznościowych w celach promocyjnych.

 

IV. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Dane Administratora

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w sklepie jest Orvi Chmielewscy Spółka Komandytowo-Akcyjna, z którą mogą Państwo skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: info@lborthodontics.com lub przy pomocy poczty tradycyjnej - Al. Najświętszej Maryi Panny 49 lok. 207, 42-217 Częstochowa.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem – zapisu i udziału w organizowanym szkoleniu, a także w celu spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (np. prowadzenia księgowości) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu (zabezpieczenia osób i mienia, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

- zawieranie umów z Administratorem - niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.

- obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

- dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,
- dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

V. Odwołanie kursu.

W sytuacji konieczności odwołania kursu, będącej efektem zdarzeń losowych uniemożliwiających jego organizację, Uczestnikom odwołanego kursu przysługuje rekompensata w kwocie równej wniesionej opłacie za udział.

Copyright 2015 by Ling Plus Rajmund Chmielewski